Bảng tổng kết lợi nhuận tuần 1 tháng 11 – Phố Đầu Tư

TỔNG KẾT TÍN HIỆU GIAO DỊCH:
Ngày 30/10/2023:
Lệnh 1: Buy vàng 1997: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 2: Buy vàng 1995: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 3: buy vàng 1998: SL = -1% (-50 pip)
Tổng kết ngày : +1% (+50 pip)

Ngày 31/10/2023:
Lệnh 1: Buy vàng 1993: +1% (+50 pip)
Lệnh 2: Sell vàng 1997: SL = -1% (-50 pip)
Tổng kết ngày: +0%

Ngày 1/11/2023:
Lệnh 1: buy vàng 1978: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 2: Sell vàng 1986: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 3: Buy vàng 1985: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 4: Sell vàng 1989: TP = +1% (+50 pip)
Tổng kết ngày: +4% (+200 pip)

Ngày 2/11/2023:
Lệnh 1: Buy vàng 1985: TP = +1% (+50 pip)
Lệnh 2: Buy vàng 1990: SL = -1% (-50 pip)
Lệnh 3: Buy vàng 1985: SL = -1% (-50 pip)
Tổng kết ngày: -1% (-50 pip)

Ngày 3/11/2023:
Lệnh 1: Buy vàng 1986: TP = +1% (+40 pip)
Lệnh 2: Sell vàng 2003: TP = +1% (+50 pip)
Tổng kết ngày 3/11: +2% (+90 pip)

TỔNG KẾT LÃI TUẦN:

Tổng kết lãi tuần: +6% tk (+290 pip) với NĐT quản trị vốn là chốt lỗ – 1%/lệnh và drawdown chỉ dưới 10%tk.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0932320699